Các kiểm thử viên Test Automation của chúng tôi có kinh nghiệm hoặc hiểu biết về kỹ năng công nghệ sau:

  • Scripting: Java, C#, Python,…
  • Basic Knowledge: Microservices, SDLC, RESTfull API, HTML, Quality Assurance, Testing Methodologies,…
  • Framework: Selenium/Serenity, Cucumber, Appium, Cypress, Katalon, Robot Framework, TestNG, Gherkin, Microsoft Test manager, Mocha,…
  • Methodology: Agile/Scrum, BDD
  • CI/CD pipeline: Jenkins, Git, Jira
  • Database: SQLite, My SQL, SQL Server, Oracle, PostgreSQL, Firebase
  • Security: SonarQube, Black Duck
  • Tools: IntelliJ, Visual Studio Code, Android Studio, JMeter, Postman, Rest-Assured, SoapUI,…

Các kỹ sư phần mềm của chúng tôi có kỹ năng giao tiếp hiệu quả giúp chuyển tải đẩy đủ yêu cầu của khách hàng vào các tính năng phần mềm.