Các lập trình viên backend của chúng tôi có kinh nghiệm hoặc hiểu biết về kỹ năng công nghệ sau:

  • Programming language: Java, JavaScript, Python, PHP, …
  • Frameworks: Spring boot, Quarkus, MicroProfile, NodeJS, Akka, Lavarel, Symfony,…
  • Database: MySQL, Postgres, Oracle, Couchbase, MongoDB, MariaDB, Cassandra, SQL,…
  • Testing: Unit test
  • Configuration: SVN or Gitlab/Github

Các kỹ sư phần mềm của chúng tôi có kỹ năng giao tiếp hiệu quả giúp chuyển tải đẩy đủ yêu cầu của khách hàng vào các tính năng phần mềm.