Các lập trình viên backend của chúng tôi có kinh nghiệm hoặc hiểu biết vễ kỹ năng công nghệ sau:

  • Backend development skills
  • Frontend development skills
  • Middleware: ElasticSearch or OpenSearch, Message Broker (Kafka or ActiveMQ or RabitMQ…)
  • Architecture: Design patterns, Microservice, Monolithic
  • Testing: Unit test, E2E Automation Test
  • Containerization & Orchestration : Docker from 2 year, Kubernetes from 1 year
  • CI/CD pipeline: one of common tools (Jenkins, Gitlab CI, Circle CI, Argo CD,…)
  • Logging & Debugging: at least 2 years
  • Security: JWT or KeyCloak or Active Directory,…

Các kỹ sư phần mềm của chúng tôi có kỹ năng giao tiếp hiệu quả giúp chuyển tải đẩy đủ yêu cầu của khách hàng vào các tính năng phần mềm.