Các lập trình viên ứng dụng di động có kinh nghiệm hoặc hiểu biết về kỹ năng công nghệ sau:

  • Programming language: Java, Kotlin or Objective-C or Swift or JavaScript,…
  • Frameworks: Android SDK, Swift, x-Code, React Native,…
  • Database: SQLite, Firebase…
  • Test Automation: Unit test
  • Configuration: SVN or Gitlab/Github

Các kỹ sư phần mềm của chúng tôi có kỹ năng giao tiếp hiệu quả giúp chuyển tải đẩy đủ yêu cầu của khách hàng vào các tính năng phần mềm.